Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens.
Tweevoud Relatietherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2021.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Tweevoud Relatietherapie, Tineke Stek, kvk nummer 54322669

St Jorisstraat 11, 5211 HA ’s-Hertogenbosch, tweevoud@tinekestek.nl, 06-55364702

Tweevoud Relatietherapie verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

 

Persoonsgegevens

Tweevoud Relatietherapie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Inhoud van de behandelovereenkomst

 

Doeleinden

Tweevoud Relatietherapie verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het aanlegen en onderhouden van een (medisch) dossier
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen indien deze in het contact onverhoopt voorkomen.

 

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Tweevoud Relatietherapie persoonsgegevens uitwisselen. Tweevoud Relatietherapie kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Tweevoud Relatietherapie aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Tweevoud Relatietherapie zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten Nederland

Uw gegevens kunnen door derden buiten Nederland worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijn

Tweevoud Relatietherapie zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Tweevoud Relatietherapie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Tweevoud Relatietherapie passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies

Op de website van Tweevoud Relatietherapie worden geen tracking cookies, alleen functionele cookies gebruikt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Tweevoud Relatietherapie een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Tweevoud Relatietherapie verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Tweevoud Relatietherapie, tav Tineke Stek

Tweevoud@tinekestek.nl, 06-55364702

 Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tweevoud Relatietherapie, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over de wet AVG kunt u alles vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2021.

Tweevoud Relatietherapie kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.